closeTerug naar inventaris

Transcriptie

71.

Van Bantam onder dato 16:' Maij 1729.

hoogheijt, off wel dat volk na billijkheijt en’t

regt gehandelt sijn, dat bij uE: des noods soude

konnen ondersogt werden: Dog die Beede„

vaardehouders en paardekchender hebben al

schielijk haar saken alhier verrigt, mogelijk

door een slaauw tractement van pangerang

Ratoe, soo als wij reeden hebben van te den„

ken van wien zij een paard in geschenk ge„

„kregen, en vijff alhier ingekogt hebben; ter„

wijle dese besluijte en blijven, onderstond, Ernt„

„feste, vroome, discreete, lager, uE: dienstbereijde

vrunden, getrekent, I:n Donker van der

Hoff,

ter zijden, Cheribon

Int fortres den 9.' maij 1729. /:onderstond:/

accordeert /:was getekent:/ H:s Wilshuijsen E: clerq.

Register der Papieren

gaande op heeden van hier na

Batavia P:r het galjoor de

Boode geconsigneerd aan sijn

Edelheijt den hoog Ed: gestr: heere

Matcheus De Haan

gouverneur generaal ende Edele

heeren Raaden van Nederlands

India