closeTerug naar inventaris

Transcriptie

75.

Van Bantam Den 26:' Maij 1729.

is na het notendopje tot het opsoeken van het

Inlandse vaartuijg waar op den gesagvoerder van

het galjoot De snip Ian de vries dood gestoken

zijnde, ’t selve ontvolkt aldaar volgens de ke

„rigten was leggen gebleven.

hoedanig nu geweest is het wedervaren van den wedervaren enden terug

komst van dien gesag„

„voerder.

selve sal uEdele groot agtb: des gelievende con„

Hteeren kunnen uijt het bijgaande schriftelijk

rapport, dat hij op zijn te rugkomste alhier

den 20.' deser, aan den eerst ondergetekende ge„

„daan heeft: mede gebragt hebbende sonder ijmande

medebrengende een

leedig bebloed vaartuijg

en schuijtshaak

tegenspreeken een vaartuijg van Poulo marak

dat ontvolkt, van binnen bebloed, en in gevonden

geworden is de schuijtshaak, die ten dage als den

gesagvoerder De vries wierd dood gestoken door sijn

bijhebbende inde loop gelaten soude weesen.

wij hebben eenvoudig den rijxbestierder wegens het

kennisse daarvan gege„

„ven dan den rijxbestier„

„der.

aanbrengen van dat vaartuijg laten kennisse

geeven met de versoek de eijgenaars van het

met versoek om de eijge„

naars in speelwijk

te zenden

selve te willen zenden binnen Speelwijk,

’t welk beleeffdelijk aangenomen hebbende,

sal men als dan daar omtrent sodanige

ons voorneemen als dan

mesures neemen, als wij ten dienste en meeste

reputatie van d’E: Comp: sullen nodig oordeelen

off