closeTerug naar inventaris

Transcriptie

77.

Van Bantam Den 26:' Maij 1729.

van spieringshoek, zullende daar door ook

van dat voorneemen sal

gediverteerd weesen

mogelijk gedagten schipper van gemelte zijn

voorneemen gediverteerd weesen, en maar

direct voortzeijlen na Batavia, werwaarts ook

vertrek van de boode na

Batavia.

keden avond nog vertrecken laten het galjoot

voormeld met verder eerbiedige communicatie

„is

hoe op den 21.e deser alhier overleden den boomwagter

dood van den Bantamsen

boomwagter ranga

mans Pattij

Ranga maus Pattij, die als tweede incom„

„missie den 15:' Februarij Iongstleden van hier

wanneer en in wat

elve

committie

in

J B

tavia geweest

is

wierd affgesonden door zijn meester, den

zulthan met een brieff van zijn majes

teijt aan uw Edele groot agtb:, welkers dier„

'T slot.

bare personen in Godes veijlige hoede bevolen

hebbende, zoo blijven met schuldige achting

(:onderstond:) hoog Edele, gestrenge, wijd gebie„

dende heeren (:lager:) uw hoog Edelens onder„

„danige en trouwschuldige dienaren (:was

getekent:) Joh:n Sautijn,

M:s De Graaff, J:n Reenwyk

en Simon Groenevelt (:in margine:)

Bantam Den 26:' Maij 1729.

Extract