closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam onder dato 26:' Maij 1729.

Extract van de Resolutie

genomen in Raade tot

Bantam

op

Vrijdag Den 12:' Maij 1729.

gesproken zijnde over het omraken van den gesag„

„voerder van ’t galjoot De snijp ter resolutie van

den 7.e deser vermeld, en hoe volgens de ingekomen

berigten, aan dees zijde ofte boosten den hoek

van het Bantamse hooge land nog te vinden.

soude weesen het inlands vaartuijg verlaten

van ’t volk, waar op het zelve zoude weesen

geschied.

zoo is goedgevonden het galjoot de Boode ten dien

eijnde herwaarts ontbooden zijnde, derwaarts te

zenden met schriftelijke last aen dies gezagvoerder

Cadolph visscher, dat ingevalle hij aldaar sodani„

gen ontvolkt vaartuijg bekend voor een over„

„dekte conting met vierkante uijtkijk gaaten

ter weder zijde het boord effective mogt vinden

het selve herwaarts te brengen: Dog onverwagt

daarinne verhindert werdende door geweld geen

affront te dulden, maar geweld met gewelt

voorsigtig