closeTerug naar inventaris

Transcriptie

79.

Van Bantam onder dato 26:' Maij 1729.

voorsigtig en moedig tegen te gaan tot maintenue

van ’s Comp:s respect, ten welken eijnde met eenen

verstaan is mede te laten zeijlen 's landsboot de

Moesthuijn onder opsigt van den quartiermeester

Hendrik Claasz: met 6. mattroosen voorsien

van nodige ammunitie, om des noods weesende

op sijn tijd ter ordre van voorsz: gesagvoerder met

goeden verstande gebruijkt te werden: Egter sal

van dit besluijt om daar in niet verhindert

te werden het hoff nog den rijxbestierder geen ken„

„nisse gegeven, maar alles tot nader dispositie ont„

„veijnst worden om reedenen, dat wanneer men

van het voorsz: vaartuijg sal meester geworden weesen

als dan regt te hebben te beweeren dat het volk van

het selve eenelijk de vlugt genomen heeft uijt vreese

voor straffe, om dat zij als rovers sonder een be„

hoorlijk pascedul hebben durven vaaren: strijdig

met ’s Comp:s en ’s konings ordre en oversulx door

ons als dan kan staande gehouden en aengedrongen

werden in mmnelijke dog overtuijgende termen

op de noodsakelijkheijt dat dese swervers en vilipen

„deurs van 's konings gebod behoorde ernstig opge„

sogt, gevat, en hun wel verdiende straffe toege„

„past te werden ten eijnde haar hoog Edelens die

voor.