closeTerug naar inventaris

Transcriptie

81.

Van Bantam onder dato 26:' Maij 1729.

Inlands vaartuijg legt, dat van het volk verlaten

overdekt met een atappetent, en een kleene

conting zijnde ter weder zijde het boord vierkan

„te uijtkijck gaten heeft; zoo Ia zal uE: het selve

hebben herwaarts te brengen, maar soo buijten

onse verwagting dat vaartuijg intusschen mogt

weesen bevolkt sal uE: op eijsschen hun pas: deselve

niet hebbende, off wijgerende kun vaartuijg te laten

visiteeren, zal uE: deselve als hoovers navolgens

haar hoog Edelheedens aen uE: verleend bevel kun„

„nen tracteeren, en hun gewelt met gewelt te keer

gaan, mitsgaders gemelte vaartuijg overwonnen

hebbende het selve herwaarts aanbrengen: En om

desen last te faciliteeren sal onder uE: gezagh

mede zeijlen slands boot De Moesthuijn ge„

voerd bij den quartiermeester Hendrik Claasz:

en ses mattroosen insgelijx voorsien met oorlogs

ammunitie om des noods sijnde door uE: gebruijkt

te konnen werden met sodanigen voorsigtigheijd

goed overleg en couragie als na tijds gelegentheijd

sal vereijsschen te behooren, in welke verwagtinge en

dat uE: van sijn wedervaren hier behoorlijk rapport

sult doen, verblijve (:onderstond:) uE: goeden vrund

(:getekent:) Ioh:n Sautijn (:ter zijden:) Bantam

Den.