closeTerug naar inventaris

Transcriptie

83.

Van Bantam onder dato 26:' Maij 1729:

eijgenste was die ten selven dage, als den gesagvoer„

der van het galjoot De snip wierd dood gestoken, door

de sijne was in deloop gelaten. Ik het deselve over„

sulx mede neemen, en des anderen daags mij weder

ten eijlande voorsz: begeeven, mitsgaders bevonden

hebbende, dat het gedagte vaartuijg ter plaatse voorsz:

nog leedig op strand sat, en op diverse plaatsen

binnenwaarts tegens het boord met bloed besprengt

was; vroeg aan eenige Inlanders, die aldaar

ontmoeten, wie het selve toehoorden, dewelken

mij seijde sekere Iavaan in name midaija, die

ik liet roepen, dog niet hebbende willen Compa„

reeren, vond goed het selve vaartuijg door eenige

van mijn onderhoorige mattroosen en boots

volkeren van strand te laten halen, om te sien

off hij als dan te voorschijn komen soude, ten eijnde

ordentelijk ondervraagd te kunnen werden, op

wat wijse voorsz: kaak in sijn vaartuijg was

gekomen &ampca, maar alles behalven dat.

hier over dan verder gedagten makende, off

niet wel op dat vaartuijg voorsz: gesagvoerder

mogt dood gestoken weesen, zoo hebbe het

selve sonder ijmands tegenspreeken heden

namiddag in comp: van 's landsboot De

moesthuijn