closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 14.' Iunij

1729.

versoek dat uw Edele groot agtbare de voorsz: pant„

„chiallangs, dog hoe eerder hoe liever belieffden her„

„waarts te zenden, benevens een schip tot den aff„

kaal van den voorraad der peper alhier, die thans

groot is na den opgaav der Javaanse factoors 1400.

bharen: en staat de reecq: des konings ten agteren

realen 19049: 61:- mitsgaders desen overgebragt

te worden p:r ’t te rug vertreckende schip de stad

Leijden inhebbende een volle ongemeene kloeke

ladinge zuijvere wel geharpte drooge swarte

peper zijnde 2500. bharen, de overheeden van

opgemelt en bodem ten volkomen genoegen

met een uijtslag off overwigt van twee ten

hondert toegewoogen, na luijd der bijgaande

verklaring van de gecommitteerdens; de

assistenten Gerrard Brant en Iacob Bloet

dewelke bij die leverantie ten overstaan van

den administrateur Mauritius De Graaff

zijn present geweest, bedragende met eenige

oncosten daar op gevallen ƒ 126925: 7: 8: volgens

nevensgaande cognoscement, die in't geheel

rendeert ƒ 126997: 1:8: waar onder ook gereekend

zijn de belopen ongelden van twee opgepackte

lijff eijgena van Inlanders tot Batavia als een

mansslaav.

105.