closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 14.e Iunij 1729.

mansslaav in name Panoeloepan van Balij

en een slavinne geheeten kima van Sambauwa

dewelke alhier successive na den andere binnen

speelwijk zijn gebragt, en altans in goede ver„

sekering med Leijden overgaan, besijden haer

gerecoleerde examinatien in affschrift.

waar mede dese besluijtende beveelen uw Edele

groot agtbare in de divine protexie des aller

hoogsten en blijven met eerbied (:onderstond:)

hoog Edele gestrenge, wijd gebiedende heeren

(:lager:) uw' hoog Edelens onderdanige die

naren (:was getekent:) Ioh:n Sautijn,

Hend:k Duirvelt, M:s De Graaff, :n Steenwijk,

Simon Groenevelt /:in margine:/ Bantam

Den 14:' Iunij 1729.

Register der Papieren gaande

op heden van hier na Batavia

p:r Inlands vaartuijg aan handen

van den Inlander Salamat; gecon„

signeerd aan sijn Edelheijt den hoog

Edelen gestrengen heere„ 1:re Diderik

Durven gouverneur generaal, en

d’ Edele heeren Raaden van Neder„

„lands India, Namentlijk.

N:o 1