closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 22:' Iunij 1729.

N:s 1. origineele missive aan welgem: haar hoog Ed:s van den

oppercoopman Iohan Sautijn gesaghebber

benevens den raad tot Bantam, de dato deses

„. 2. conferentie gehouden tusschen den gem:te gesaghebber, en

den Bantams rijxbestierder Pourba Nagarac: s:

als naderhand met den radeen Wignia naga„

„ra in dato 20.e deser. consernerende een

aanstaande besending, van vaartuijgen ter

van

bekruijssing op de rovers langs de cust„ Lampong etc:a

„. 3. Extract van een briev van haar Edelens tot Batavia

na Bantam geschreven aan den opper„

„coopman en gesaghebber George Fredrik

van Beijlwits benevens den raad de

dato 4.e aug=s 1714. betreffende het canon alhier.

„. 4. Twee requesten als een van den luijtenant command:r

Hendrik Duirveld en een van den p=l

vaandrig Hendrik van den zande, den eersten

om tot capt:n en den andere tot vaandrager

bevordert te werden met de gagien daer toe staen„

de, beijde mitstijds expiratie.

. 5. Naamrolletje van 1. p:l constabelsmaat, en 10. provisioneele

Corp=ls, die mede versoeken om een gunstige be„

„vordering in qualiteijt en gagie.

(:onderstond:) Bantam Den 22:e Iunij 1729 (:was getekend:)

H:s Wilshuijsen eerste clerq.

Batavia.

107