closeTerug naar inventaris

Transcriptie

109.

Van Bantam Den 22:' Iunij 1729.

goederen voor den zultkan, den welke daar van

kennisse gegeven zijnde, zoo kwamen na een onse verkreege audientie

willige verkregen audientie ten selven dage in

Speelwijk des na den middags ten klocke 4 uuren

den tweeden peper smancier radeen Wignia

Nagara, benevens den schoon zoon des rijxbe„

„stierders Ratoe Baggoes wangsa Doeta en

Iavaanse conducteurs

eenige verdere aansienlijke ministers, die uijt

conings weegen in speel„

wijk

name en onder genege groete van den vorst den

gesaghebber communiceerde affgesonden te wee„

sen door gedagte zijne majesteijt om ons ter

bestelling van voormelte haar hoog Edelens gerigte

missive en geschenk aen sijn hoogheijt des gelieven,

„de ten hove te conduiseeren, waar toe dan al

„schenkagie goederen door

ixie en wanneer ten

hove gebragt

„les geswindelijk gebragt sijnde in gereedheijt,

wierden de schenkagie goederen verdeelt op dertig

p:s kopere schootels voor uijt gedragen door de

alhier bescheijden prmisten en ambagtsgezellen

met den briev aan den

gevolgt van den adsistent Iacob Bloet met uw

zulthan

Edele groot agtbare missive gelegt op een groote

Silvere schootel, onder een goudrijk geel zijde kleed

meer als gemeene pleg„

„tigheijt.

dat ten dien eijnde expres, en als ijets meerder

dan gemeen door den vorst was affgesonden, be„

„nevens de ordinairis staat palancquin waar

mede„