closeTerug naar inventaris

Transcriptie

111.

Van Bantam Den 22:' Iunij 1729.

missive overhandigde met afflegging van uw

Edele groot agtbare seer genegen groete en aen„ met ’t geschenk

„bieding van ’t gedagte geschenk, dat beleeffdelijk

accepteerde, mitsgaders voorsz: briev in pre„

sentie van zijn voornaamste rijxgrooten

en zoonen overluijd hebbende laten leesen, stond

op uijt sijn stoel en betuijgde in ernstige

leed betuijging over het

tfsterven van zijn

Edelheijt Matthius

de haan (:L:M:)

termen het overlijden van zijn Edelheijt,

den heere gouverneur generaal Mattheus

De Haan met leedweesen daar bij te

hebben verstaan, dog dat in tegendeel den tegen

„zeegenwenschaan den

presonten heere gouver„

„neur generaal.

„woordigen heere gouverneur generaal, zijn hoog

edelheijt m=r Diderik Durven met de

optreeding tot dat hoogwigtig en aansienlijk

ampt van kerten vergeluckte en toewenschte

een gelukkige voorspoedige regeering in een

wenschelijke gesontheijt.

het een en ander versogt gemelte majesteijt bij versoek d s konings

ons eerst affgaande schrijven compagnies wee„

gen uijt sijnen name voor aff aan uw Edele

groot agtbare mogt bedeelt, en t' effens des

vorsten dankbaarheijt betuijgt werden voor

bekendmaking aan zijn

de eer van gedagte communicatie: terwijl

majesteijt wrgens de aan„

komste van 2. kruijt

vaartuijgen tot assisten„

denselve ook bekend gemaakt is hoe op zijn

„tie

versoek.