closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 22:' Iunij 1729.

versoek waren herwaarts gekomen twee gear

meerde vaartuijgen, namentlijk het galjoot

De snip en de patchiallang De veerman om

met en benevens de vaartuijgen des konings

tegens de berugte roovers te werden g'emploij„

„eerd ter plaatse daar sulx bevonden mogt wer„

den dienstig en nodig te weesen ter verdelging

van die pijraten, voor welke goedheijt en hul

sijn dankbetuijging

pe zijn majesteijt versogt uw Edele groot agtb:

uijt desselvs name en van zijnent weegen al

mede reverentelijk dank te seggen, egter dat

men daar bij niet moest vergeeten bekent te

stellen desselvs swarigheijd in opsigt dat voorsz:

des vorsten swarigheijt

vaartuijgen alschoon door die van zijn majesteijt

gesecundeert te swak waren, om in die expe„

„ditie gebruijkt te werden tegens gedagte roo

vers, vermits deselve bereets wel 40. â 50. vaar„

over de aangroeijende

magt der roovers.

tuijgen sterk en sulx seer schielijk in magt

sedert weijnige dagen herwaard waren vergroot

mitsgaders dat hun hooft, off kopman was seke„

hun hooft gen:t pangerang

Dipattij

„ren pangerang Dipattij neev van den

tegenswoordig regeerende koning van Palim„

bekend voor een neev van den

regeerende koning van

Palimbang.

bang, welken affgeweken prins bij uw' Edele

groot agtbare beter als zijn majesteijt bekend

was