closeTerug naar inventaris

Transcriptie

113.

Van Bantam Den 22:' Iunij 1729.

was, en daarom voor ondersteld hadde voorsz: twee meening des sulthans dat

met scheepen zoude zijn

geassisteerd geworden

comp:s vaartuijgen geassisteerd soude zijn geweest

van een schip off scheepen na het voorbeeld van den na ’t voorbeeld van d:o 1686.

Iare 1686. in opsigt van Iang de Perpetuan alias

Radja Sakti het welke als van een geheel andere, hoe geconsidereert.

off veel gevaarlijker aanschouw, zijnde, den gesag„

en dien voorstel door den

hebber beweegde beleeffdelijk daar op antwoorden

gesaghebber beantwoord

16.

dat sijn majesteijt eenelijk om vaartuijgen ver„

„sogt hadde, dewelke sonder dralen gekomen sijnde

het ongetwijffelt daar mede wel te stellen soude weesen:

maar den vorst daar omtrent van een geheel ander des vorsten contrarie ge„

„voelen

gevoelen weesende, repliceerde hoe niet gaarne de

sijne, nogte de geene, die deselve ter assistentie comp:s

weegen op sijn versoek goedgunstiglijk bijgevoegt verklaring van ’t selve

waren, ligtvaerdig wilde wagen tegens de meerder

magt van een kopeloos gebroed, het welke wanneer

net tijdig wierd uijt geroeijd de gevolgen daer van

soo wel voor zijn majesteijt als de Comp: som„

tijds schadelijk konde weesen, en daarom gaerne

sien soude dat uw Edele groot agtb: de goedheijt

sijn versoek om een schip

hadde hoe eerder hoe liever herwaarts te zenden

tot bijstand en gerieff

van sijn vloot

een schip, het welke niet alleen soude kunnen die

„nen ter assistentie voor de Bantamse kruijspat„

„chiallangs, verseld van de veerman en de suip, maer

met