closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 22:' Iunij 1729.

met eenen om uijt het selve te kunnen erlan

gen des benodigt zijnde drinkwater, brandhout

levens behoefte, ook kruijt en lood, vermits dat

om reedenen als in den text.

vlootje eenige dagen in zee, en somtijds ter

goeder occasie gekomen sijnde deselve door ge„

„brek aan leevens middelen als anders zouden

moeten laten voorbijgaan, off wel gepraamd

werden met verlies en schande te rug te keeren.

Den zulthan overtuijgt geworden zijnde

te konings overtuijging

wegens het te laat ver

soeken om een schip

het vrij billijker ware geweest een schip off schee„

pen geeijscht te hebben bevorens haar hoog Edele

groot agtb: bereeds willig op desselvs versoek ker„

„waarts gesonden hadden de voornoemde vaar„

tuijgen, seijde verder dat om hier over nader

met den gesaghebber te spreeken zijn majesteijt

sijn begeerte omtrent den

rijxbestierder.

aanstaande maandag desselvs rijxbestierder

binnen Speelwijk soude zenden, en gevraagt

hebbende wanneer de publicque authorisatie

vrage wanneer zijn koo„

delheijt sal voorgesteld

werden.

wegens de optreedinge van sijn hoog Edelheijt

als gouverneur generaal van Nederlands

India comp:s weegen alhier geschieden, soude

ten eijnde sulx ordentelijk te laten bijwoonen

door voorsz: eersten minister en zijne verdere

rijxgrooten, antwoorden den gesaghebber

dat