closeTerug naar inventaris

Transcriptie

i

115.

Van Bantam Den 22.' Iunij 1729

Dat stiex ter willekeure van gedagte zijn Edelheijt her antwoord daar op

tot nader en bequamer gelegentheijt bleeff uijt gesteld:

egter dat wij niet versuijmen souden den vorst

het nodige dientweegen op sijn versoek, wanneer

schep verrigt stond te werden, bekent te maken,

waar voor bedankt zijnde, erlangden na genoten

affscheijd van den gesaghebber

en bij hebbende

regaal des avonds ruijm 7. uuren affscheijd, ter„

„wijl den gesaghebber en bij hebbende door den zultan

onder het gelos van 15. canonschooten van desselfs

casteel tot op het voorhoff vriendelijk en beleeft

uijtgeleijd zijn geworden, vervolgens door eeni

„ge Iavaanse ministers geconduiseert tot in t rugkomst in speelwijk

speelwijk, die bij vertrek des avonds de ten klocke

ongevaer agt uuren met 13. canonschoot en sijn

gesalieert, en versogt bij te rugkomste haren

keere onsent weegen reverentelijk te groeten

voorts zijn ter bestemder dage ofte op maandag

den 20.' deser binnen speelwijk verscheenen den

conferentie gehouden tus

rijxbestierder Poerba Nagara verseld van den

schen den gesaghebberen

rijxbestiehder c: E:

peper financier pangerang Coessoema diradja

en de zee oversten de pangerangs Coessoema

Ningrat en Soura diradja met welke minis„

„ters tusschen den gesaghebber en deselve, als na„

derhand met den tweeden peper sinancier radeen

Wignia