closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 22:' Iunij 1729.

Wignia Nagara sodanigen conferentie is

gehouden als bij een apart geschrift aangetee„

te sien bij een nevens ge„

„voegde aanteekening.

kend, en desen in Copia bijgevoegt is behel„

sende ten principale dat sijn majesteijt

na veel moeijte eijndelijk op de aanhouden„

„de drangreedenen van den gesaghebber be

woogen was geworden om op vrijdag aan„

aanstaande vertre

van 15 conings behuijs

vaartuijgen

staande, sullende weesen den 24.e deser een

gedeelte van zijn toegeruste kruijs pat

„chiallangs tot 15. in getal bemand met

219. koppen, onder het gesag der voorsz: twee

Iavaanse zeehelden te laten vertrecken

met de patjallang de

veerman en ’t galjoot

de smip.

in comp: van de patchiallang de veerman

en het galjoot de snip, mitsgaders dat de an„

dere alhier soo lange souden verblijven tot

sullende de overige wagte„

na het versogte schip

de romste van het bij desen versogte, en door

den zulthan van uEd: groot agtb: goedheijt

verwagtende schip, om daar mede als dan

te volgen, terwijl de voor aff te vertrekkenen

niet verder dan tot Lampong Sauondan

sullen mogen zeijlen buijten speciaal bevel

’s Konings ordre om niet

verder als tot Lampong

sauondan te zeijlen

ff eenige nadere ordre, het welke mende

bekent gemaakt aan de ge

sagvoerders van gemelte

Comp:s vaartuijgen

gesagvoerders van de veerman en de snix,

na het versoek des rijxbestierders insgelijx

sullen