closeTerug naar inventaris

Transcriptie

117.

Van Bantam Den 22.' Iunij 1729.

sullen ordonneeren bij de instructie, die haar

tot narigt staat mede gegeven, en verdeelt

op voorsz: kieltjens onder gunstig welduijden

geplaatst te werden uijt het Bantams

het plaatsen op die kieltjes

van 24. militairen uijt

het Bantams quarni„

„soen

guarnisoen een taalkundig zergeant en

Corporaal buijten en behalven twee en twin„

tig schildergasten conform de inventie van

uw Edele groot agtb:, aan denwelke men wil

verhopen geen ongenoegen te sullen hebben

toegebragt in opsigt dat wij met besluijt van

raade op het versoek van zijn majesteijt ten

de matjallangs van den

salthan met eenige

benodigtheden gerieft

dienst sijner cruijsvloot verstrekt hebben

eenige benodigt heeden, die na voorgaande

die op reecq: extraordin=s

sullen affschrijven

exempelen op reecq: van extraordinairis

ongelden sullen affschrijven. van gelijke dat

wij boven en behalven de voorsz: 24. militairen

daar bij nog voegen zullen een van de alhier een onderchirurgijn

staat met de suip en

de weerman ook nog

bescheijde onderchirurgijns in name adriaen te vertrekken

van zijn voorsien van eenige nodige medi„

„camenten, zalven, doeken en windsels uijt

voorsien van eenige wodi

„ge medicamenten etc=a

onsen voorraat, om, des vereijsschende, door hem

gebruijkt te kunnen werden aan de geenen

die het zelve van de onse mogte no„

„dig hebben.

voorts