closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 22.' Iunij 1729.

voorts zijn wij nog verpligt uw Edele groot

versoek de suijpbestierders agtb: te Communiceeren hoe den rijxbestier„

om sekerefri sneelwijk

leggende met aale prince

stukjes die den zultan, der heeft laten insteeren om sekere vier voor

souden behooren

onbequaam te boek staande metale prince

stukjes, die alhier uijt haar rampaarden

binnen Speelwijk op de grond leggen en voor„

gegeven werden den zulthan te behooren, invoe„

„gen ook niet anders bij de papieren ter secre„

tarije is te vinden: Nogtans heeft men sulx

beleeffdelijk affgeslagen

voor dien minister ontveijnst, mitsgaders

sijn versoek beleeffdelijk gedeclineerd hebbende,

voorgegeven, de geschriften daar over ter secre„

„tarije te suillen nasien, alvorens daar omtrent

iets naders te kunnen seggen. Egter versoeken

wij eerbiedig ordre wat te sullen doen, ingeval„

vrage wat sullen doen bij

nader tentamen

le daar over eenige verdere tentame door

den rijxbestierder, off het hoff gedaan mogt werden.

want bij uEd: groot agtb: missive de dato 4:' aug=s

1714. in extract hier nevens consteerd, dat het

wat uw Ed: groot agtbar

over het Bantam

comon a:o 1714. geschreven

en geordonneert hebbe

meeste canon tot Bantam den koning toe„

behoord.

Den bestierder van het geheel all behaagt heb„

„bende den eersten deser in zijn eeuwige

Inleijding

den

vreugde over te neemen zijn Edelheijt

hoog.