closeTerug naar inventaris

Transcriptie

119

Van Bantam Den 22.' Iunij 1729.

hoog Edele gestrengen heere Marthers de Haan wegens de aammerkie

ijke hooft verandering

aan de kooge tafel.

gouverneur generaal van Nederlands India (:L: H:)

mitsgaders door desselvs voorsienigheijt tot het

fungeeren van dat honorabel en swaarwigtig

ampt ten dienste van de generale Comp: tot

gouverneur generaal van Nederlands India

wederom te laten optreeden den hoog Edelen ge„

„strengen heere en m=r Diderik Durven

betuijgen wij eensdeels met veel nedrigheijt

contoleance over het

ffsterven van zijn

Eelheijt Mankeus

de haan /: l: m:/

ons leedweesen over het affsterven van /:g: g:/

onsen heer gouverneur generaal Mattheus

De Haan, en wensschen ten anderen, dat den

zeegenwensch aan den

presenten heer gouver„

„neur generaal sijn

hoog Edelheijt m=r

almogende zeegenen zal de regeering van den

Diderik Durven.

presenten gouverneur generaal zijn Edelheijt

den hoog Edelen gestrengen heere, en

H:r Diderik Durven,

aan wien wij en een ijder na sijn talent sul„

onse betuijging van onder„

„danigheijt

len tragten toe te brengen een verwagt ge„

nougen door het excerceeren eener ver„

schuldigste onderdanigheijt in het bevorderen

van ’s E: Comp=s waare belangens, soo hier

ter plaatse, als elders, daar den dienst ons

in der tijd sal vorderen: en alhoewel wij

door veel gunstige beneficien reeds verpligt

sijn