closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 22:' Iunij 1729.—

zijn, is het egter, dat bij dese verandering de

mer recommandatie

onser personen.

vrijheijd neemen onse geringe personen op te

dragen, en recommandeeren aan het groot

vermogen van uw Edele groot agtbare

speciaal den commandant Hendrik Duir

„velt, die volgens nevens leggend request eerbiedig

insteerd om bevordert te werden tot capitain

met de daar toe staande gagie mits tijds expi„

versoeken van diverse diena

ren om verhoging in

qualiteijt en gagie.

ratie ook versoekt den alhier bescheijden p=l

vendrig Hendrik van den Lande om tot

vaandrager absoluit met de daar toe staende

gagie begunstigd te werden, insgelijx volgens

bijgaande request, dat bijgevoegt is een lijstje

van sodanige mindere dienaren namentlijk

1. p:l Constabelsmaat en 10. provisioneele Cor„

„poraals als al mede om een gunstige verbe„

„tering tot die qualiteijten met de daar toe

staande gagie versoeken.

van gelijke blijft den vendrig adriaen van der

verwagting van den vaan

„drig adriaan van der

kroes omtrent uEd

kroes koopen op uw Edele groot agtb: gunste

groot agtb: gunstige

toesegging.

en toesegginge ten zijnen opsigte, gedaan bij

derselver veel gerespecteerde missive van den

25.' maart Iongstleden.

voorts sal men den adsistent Iacob Bloet

p„r