closeTerug naar inventaris

Transcriptie

123.

Van Bantam onder dato 22:' Iunij 1729.

Persevereerde bij zijn versoek, om een schip,

het welke wanneer gekomen weesende den vorst

als dan eerst zoude durven waagen om des„

selfs in gereedheijt leggende kruijsvaartuijgen

met dien bodem benevens de pathiallang

de veerman en het galjoot De snip te laten

vertrekken, dog andere niet: alsoo de voorsz:

roovers dagelijx in magt toenamen, en vol„

gens de gerugten bereeds 40. â 50. wel bevolk„

„te vaartuijgen sterk waren onder hun opge„

worpen hoofd den rebelligen prins pangerang

Dipattij van Palembang, die volgens de gerug„

„ten met sijn aanhang sig omtrent Lampong

ophielden, en dat vaarwater daar langs streeks

ontveijligde voor de peper en andere vaartuijgen.

Den gesaghebber antwoorden soo schielijk niet

wel voeglijk te kunnen versoeken om een schip

alvorens men eerst nader en zeeckerder tij„

„ding had vernomen hoedanig het waarlijk

gesteld was met die pijraten, wiens magt

mogelijk grooter beschreven wierd, als deselve

effectijff was bijgevolge dat men sulx om

door verkeerds berigten niet misleijd te worden,

eerst naauwkeurig behoorde te ondersoeken,

waar