closeTerug naar inventaris

Transcriptie

125.

Van Bantam onder dato 22:' Iunij 1729.

de cust van Lampong, mitsgaders deselve

langs keen zeijlen tot Sauadan, en geen roo

vers vindende op Siringen aan te houden, mits„

„gaders indiervoegen langs de Iavase kust weder

te rug komen. Ten ware sig eenige nadere ordre

mogten opdoen, in welken gevallen het verder

nodige als dan nader soude beraamd werden.

voorts dat de hooffden van ’s konings en comp:s

vaartuijgen verpligt soude weesen commu„

„nicatijff te gaan, en in alles malkanderen

trouwelijk te assisteeren, goede discipline.

over ijders volkeren te konden, en in alles

meerder en verder te verrigten, als brave offi„

„cieren en goede vrunden betaamden, ten

eijnde daar door eer en glorije te behalen bij

hunne heeren en meesters.

dus verre dese conferentie dan affgelopen

en de gesamentlijke pangerangs na genoote

regaal vertrokken weesende kwam tegens

den avond den radeen Wignia Nagara binnen

speelwijk met berigt uijt naam van den

rijxbestierder, dat den zulthan aan den voor„

„stel van den gesaghebber eijndelijk gehoor ge„

„geven, en goedgevonden had, eenige van zijn

vaartuijgen