closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam onder dato 22:' Iunij 1729

vaartuijgen tot 15. in getal sterk 119. koppen

voorsien van nodige ammunitie op Vrijdag

aanstaande te sullen laten vertrekken onder

het gesag van de pangerangs Coessoema Nin„

grat en Soura diradja. voorts dat de overge

alhier soude verblijven tot de komste van

een schip, waarom sijn majesteijt nogmaals

ernstig liet versoeken ten eijnde daar mede

de andere als dan te volgen en bij te komen:

voor welke communicatie den gesaghebber

voorsz: rijxbestierder heeft laten bedanken

onder genege weder groete soo aan denselve

als den vorst, en waar mede dese conferentie

is g'eijndigd Tot Bantam den 20.e Iunij a:o

1729. /:onderstond:/ mij present, was getekent

M:s Wilshuijsen eerste carcq /:onderstond:/

accordeert /:was getekent:/ M:s Wilshuijsen

E=t Clercq.

Register der Papieren

gaande op heden van hier na

Batavia p:r inlands vaartuijg

in handen van den adsistent

Iacob Bloet geconsigneerd

aan.