closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 28:e Iunij 1729.

Batavia.

Aan sijn Edelheijt, den hoog Edelen gestrengen

heere en H:r Diderik Durven,

Gouverneur generaal, en d’ Edele Heeren

Raaden van Nederlands India.

Hoog Edele, gestrenge, groot

agtbare, Erntfeste, manhafte

P:r den adrstent

Jacob Bloet.

wel wijse, voorsienige, seer

genereuse en wijd gebiedende heeren.

voor ondersteld gehad hebbende, dat den 24.' deser

zoude geweest zijn den vertrek dag van de

kruijs vaartuijgen, die den Zulthan benoemd

hadde, om met het galjoot de sip ende patchial„

„lang de veerman voor aff te laten zee kiesen

navolgens het genoteerde bij onsen Iongste

aan uw Edele groot agtb: van den 22.e deser

soo is sulx egter ten langste tot maandag

aanstaande sullende zijn den 4:e Iulij uijt„

„gesteld geworden om reedenen, die wij met

geen sekerheijt kunnen nagaan; dewijl som

„mige willen, dat het wagten is na ’t versogte

schip.