closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 28:' Junij 1729.

Rijxbestierder om de vier met all prince stukjes

te vinden bij onsen Iongste voormeld: Egter is

sulx ontveijnsd en eenvoudig versogt gewor„

„den den vorst daar op te antwoorden, dat de

comp: altoos gewoon was de contracten, die

deselve met sijn majesteijt had aangegaan,

onkreukbaar te onderhouden: invoege breeder

bij de nevensgaande aantekeninge wegens

de voorsz: gehoude conferentie kan geleesen

werden, waar bij ook is geinsereert het trans„

„laat van voorsz: Iavaanse briev tot g’'eerde spe„

„culatie van uw, Edele groot agtbare welkers

seer geagte missive van den 25.e deser nevens

dies bijlagen ons heden tegens den avond door de

overheeden van het te deser rheede gearriveerde

schip Linschooten besteld geworden zijnde, sul„

„len wij het antwoord daar op per naaste vol„

„gen, en desen nog dienen laten ten geleijde van

een lijstje der namen van de principaalste

hooffde der voorsz: roovers, het gunt ons den

zulthan eerst heden na den middag heefft

laten toekomen, mogelijk op de berigten, die

denselve sekerlijk al ontvangen sal hebben,

als dat 'er geen schip om te kruijssen present

aan.