closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 2:' Iulij A„o 1729.

uw. hoog Ed=s seer gerespecteerd brieffken van

dien seleden datum ten geleide van het aff

schrift der nu Jongst per den scheepe adrichem

tot Batavia overgebragte secrete missives

van den heer raad ordinair en Ceijlons gou„

verneur H:r Petrus vuijst en zijne raaden

aan uw hoog Edelens gecarteerd sub dato 14.

maij passato. Ik bedanke uw hoog Ed:s met

de meeste reverentie voor de eer van soo een

spoedige communicatie van saken tot

mijner narigt, en alhoewel ik bij naankeuri„

„ge resimtie en lecture van gem: Ceijlonse

advisen tot mijner gerustheid gesien heb het

verdwijnen van een aanmerkelijk en bijna

ongeloofflijk getal soo genaamde Portugeese

scheepen, die na de beschrijving en opnie van

den heer ruijst ’t op Ceijlon gemunt hadden.

soo komt mij egter dese geheele kistorie nog zoo

verward en speculatief voor, dat ik voor als

nog blijv Eluctueren in die onsekerheijt, wat

men eijgentlijk van al die gruwelijke bewee„

„gingen en zoo genaamde conspiratie den ken

zal. voornamendlijk in desen preedsamen

tijd, waar in de w republijcq met de kroon van

Portugal