closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 2.' Iulij 1729.

Sortugaal is leevende na ’t geene daar van

reets door uw: hoog Ed=s selvs geremarqueert

is in de aan mij verleende instructie tot

redres en manement van saken op Ceijlon,

’t welk ik bidde dat God almagtig in dese

lament able toestand gelieve te bewaren voor

verdere onheilen, en mij door een gelukkige

voijagie gelegentheijt geeven om spoediglijk aan

de ruste van dat eijland te konnen arbeiden na

uw hoog Ed=s intentie en tot genoegen onser

heeren meesters: Terwijl ik na uw hoog Ed=s

illustre persoonen en regeering bevolen te hebben

in de genadige bescherming des allerhoogsten

met een diepe eerbiedigheijt blijve /:onderstond:/

hoog Edele groot agtb: heeren /:lager:/ uw' hoog Ed=s

seer ootmoedigen dienaar /:was getekent:/

I: Versluijs /:in margine:/ In't schip Berken„

„roode zeijlende aff en aan de rheede van Bantam

Desen 2:' Iulij 1729.

Register der Papieren gaen

„de op heden van hier na Batavia

p:r inlands vaartuijg in handen

van den ineander Salamat, geconsig„

„neerd

139.