closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 5.' Iulij A:o 1729.

neerd aan zijn Edelheijt, den hoog

Edelen gestrengen heere en M=r

Diderik Durven

Gouverneur generaal en d’ Edele

heeren Raden van Nederlands

India.

N:o 1. origineele missive aan welgem:te haar hoog Ed:s van

den oppercoopman Johan Sautijn

gesaghebber benevens den raad alhier

de dato heden

„. 2. geconfronteerd en gesloten reecq: tusschen de

Comp: en den koning van Bantam

„. 3. generale naam off monster rol van ’s comp=s ge„

„qualificeerde en mindere dienaren

ten desen compt:r bescheijden, item

in een ander pacquet

buijten de brievt

die van de zeevarende op het

schip Linschooten en het galjoot

de snip en de patchiallang de

Veerman met den opneem der

christen mardijkers mooren

geregt dienaren, comp:s slaven

en het engangers sodanig deselve

onder ult:o Iunij Iongstleden al„

hier in weesen sijn bevonden.

N:o 4.