closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam den 5:' Iulij A:o 1729.

moesten gisteren vertrocken zijn de kruijs„

vaartuijgen van den zultkan, na het seggen

van den rijxbestierder, dog sulx is egter niet ge„

„schied, maar wel uijt name en onder genegen

groete van uw: Edele groot agtb:, door den gesag„

„hebber na verkregen audientie ten hove, den

2.e deser, zijn majesteijt bekend gemaakt ge„

worden, dat uw: Edele groot agtbare geen

ligt, scheepken aan de hand hadden, dat bequaem

was, om buijten en behalven het bereeds ker

„waards gesonden galjoot de suip en de patchial„

„lang de veerman te kruijssen, op de roovers

in straat Zunda mitsgaders, dat ook het

schip Linschooten, als te swaar zijnde, en te

diep gaande daar, toe met gebruijkt, off ge„

„mist konde werden, dewijl het vrij wat be

krompen om kwam met de scheepen van de

Comp: door het verongelukken van verscheijden

harer bodems sedert eenigen tijd herwaarts.

het welke zijn majesteijt egter sodanig niet

schijnt te willen begrijpen, en daarom, zijne

kruijsmagt nog aanhoudende, nader begeert

heeft, dat men uw Edele groot agtb: uijt sijne

name en onder desselvs genegen weder groete

andermaal.