closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 5.' Julij

andermaal versoeken soude, om de herwaards

zending van sodanigen kieltje, dat van het nodige

voorsien was tot gerieff voor de zijne op de reijse,

ingevalle iet wes mogten benodigen, waar onder

wel speciaal benoemde de versogte rijs, daar het

denselve mogelijk maar alleen, off wel ten prin„

cipale, om te doen zijnde werd door ons seer

eerbiedig een gunstige inschickinge versogt, bij

aldien wij, op de onophoudelijke instantien van

zijn majesteijt, uw' Edele groot agtb: met dese

verdrietige stoffe al wat te dikmalen ver

moeijelijkt mogten hebben, ten gevalle van

desen onrustigen en driftigen vorst wiens rijx„

bestierder pangerang Sourba Nagara binnen

weijnige dagen vertrekken sal na Batavia

ter begroetinge van sijn Edelheijt, den hoogh

Edele gestrengen heere en m=r Diderik Durven

gouverneur generaal van Nederlands India,

uijt name ende van wegen zijne majesteijt,

„den

soo als den selve gesaghebber, wanneer als voorm:t

ten hove was, heeft believen te verstendigen.

Egter sullen wij soo dra ons diendweegen iets

nader sal weesen te voren gekomen uw Edele

groot agtb: tijdige kennisse daar van geeven,

Eri„

143.

1729.