closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 5.' Julij A:o 1729.

En wijders hier nog bij noteeren hoe den zulthan

ook versogt heeft dat de zoon van den burger

goudsmit Jacob Sermes voor een keer herwaards

komen, en zijn majesteijt weeten mogt off de

Comp: van sodanige goudrijke stoffen en

alegias voorsien was, als de nevensgaands

monsterlapjes n:o 1. en den alegia n:o 2. kwa„

men te vertoonen; zoo Ia dat hem als dan

van ijder soort een p=s ter besigtiging mogt toe„

„gesonden werden met de naaste prijsen, waar

voor de Comp: deselve was affstaende benevens

die der sodanige gobars mattaram als waar

van sijn majesteijt met het schip 'S vaderland

getrouw 4. p:s tot monsters /: dewelke versogt

heeft andermaal te mogen sien :/ Comp:s weegen

toegekomen, en door ons aan uw' Edele groot

agtbare weder te rug gesonden geworden zijn,

met notificatie wat den vorst voor die doeken

had geboden, soo als dat te vinden is bij den

onsen van den 18.e april Iongstleden, waar toe

ons reverentelijk gedragende nog verpligt zijn

te seggen dat den rijxbestierder de 15000. spaanse

realen, die met het schip Linschooten in be

„taling van peper zijn herwaards gebragt

op