closeTerug naar inventaris

Transcriptie

145.

Van Bantam Den 5: Julij 1729.

op den 30.e Iunij Jongstleden heeft ontvangen voor=

sijn majesteijts reecq:, dewelke geconfronteerd en

gesloten in copia hier nevens gaat, besijden

de generale monsterrol van alle ’s Comp:s gequa„

„lificeerde en mindere dienaren ten desen comp„

toire bescheijden, item die van de zeevarends op

Linschoten, de suip en veerman voormelt met

den opneem der christen mardijkers, mooren

geregts dienaren, comp:s slaven en keeten gan„

„gers sodanig deselve onder ult:o Iunij Jongstleden

alhier in weesen zijn bevonden staande den

opneem der Chineesen op Bantam en daar

om ker woonende p=r naaste te volgen, benevens

de gerequireerde 200. potten met goede wit kalk

voor het ambagtsquartier tot Batavia.

het Bantamse comptoir altans van be

„quame pennissen vrij ontrieft zijnde, noodsaakt

ons met een buijten gemeene omst eerbiedig

te versoeken, dat wij voor de na Batavia ver„

„trokkene assistenten Iacob Bloet en Jan

Willem schuls twee andere in hunne plaat„

En mogen erlangen, die in staat zijn om duij„

delijk en wel te konnen schrijven, alsoo men deselve

ter secretarije alhier tegenwoordig benodigt en

desen