closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 5.e Julij 1729.—

desen nog bijgevoegt is een oncost reecq: van soda„

nige 1200: ponden rijs, als uijt comp=s voorraat

tot randsoen voor een maand ten behoeve van

het volk op het schip de stad Leijden ten versoeken

van dies overheeden bij gebrek van dat graan

is affgegeven, ten bedrage van ƒ 152: 29:— waar

van de affschrijving van uw Edele groot agtb:

gansch nedrig versoeken, de scheepen, die sedert

het affgaan van voorsz: onse Jongste advijsen

Bantam sijn gepasseerd, waren gisteren drie

en een den 3.e deser uijt den weste, item den

4: daar aan vier uijt den oosten, met een

hollands vaartuijg, dat ten selven dage weder

te rug gekeerd is.

voorts verseld desen de Copia eener aanteeke„

„ning van sodanige conferentien, als sedert

het affgaan van voorsz: ons Iongste schrijven

zijn gehouden tusschen den gesaghebber en den

rijxbestierder C: s: als naderhand met den vorst:

Terwijl hier mede besluijtende met schuldig

respect verblijven /:onderstond:/ hoog Edele gestren

„ge wijd gebiedende heeren /:lager:/ uw hoog Edelens

gehoorsame dienaren /:was getekend:/ Joh:n Sautijn

Hend:k Duirvelt; H:s de Graaff, J:n Steenwijk

en.