closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam onder dato 5.' Iulij 1729.

in Spraat Sunda, mitsgaders dat ook het

voormelte schip Linschooren als te swaar

sijnde en te diep gaande, daartoe niet gebruijkt

off gemust konde werden, dewijl het wat bekrom„

„pen omkwam met de scheepen van de Comp:

door het verongelukken van verscheijden harer

bodems sedert eenige tijd herwaarts; het welke

den gesaghebber versogt dat den zulthan door

den rijxbestierder uijt naam en onder genegen

groete van haar hoog Edelens mogt bekent ge„

„maakt werden, ’t gunt beleeffdelijk aengeno

men hebbende, is dien minister door den gesag

hebber vervolgens voorgehouden, dat zijn E:

van ter zijde bij maniere van klagte ter goe„

„der trouwe berigt was, hoe de menschen van

hier na Iava als elders, ten handel willende

vaaren somtijds een halve maand en langer

tot hun merkelijke schade na haar pascedullen

moesten wagten, uijt oorsaken, dat die van

de boom van Carrangantoe sulken langen

tijd de Javaanse off konings passen aanhielden

om gewins-halven, alvorens Sij deselve in speel„

„wijk bragten om na de gebruijkelijkheijt deselve

daar na te laten opmaken; en dat dan

eijndelijk