closeTerug naar inventaris

Transcriptie

149.

Van Bantam onder dato 5:' Julij 1729.

Eijndelijk de schuld daar van geworpen wierd op

den gesaghebber, off eersten clercq: even off den

eerste nalatig was in’t onderteekenen, off den

laatste in’t opmaken van deselve.

Dat sulx, al verder een blaam sijnde van te ver„

„ren uijtsigt, den gesaghebber genoodsaakt hadde

bij tijds den rijxbestierder daar van kennisse te

geeven, ten eijnde diergelijke onordentelijke ne„

„gligentien van de sijne mogten belet werden

off wel ten minsten licentieeren, dat al ’t

gunt geen Bantammer was, binnen speelwijk

mogt komen om Comp:s weegen selvs aldaar

een Nederlandse pascedul te halen na de ge„

„bruijkelijkheijd op andere plaatsen: waar op

gedagte minister antwoorden ’t selve den zul„

than te sullen voorslaan; ’t gunt men egter

vernomen heeft nog niet geschied te weesen

op de aanraadinge van den radeen Wignia

Nagara, die den gesaghebber op Vrijdag den

eersten deser versogt ten kove te komen tegens

daags daar aan uijt naam ende van wegen

den vorst, ’t welk beleeffdelijk aangenomen

zijnde, kwamen dien selve voor de middag

ofte den 2:e deser binnen Speelwijk den

rijx bestierder