closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam onder dato 5:' Julij 1729.

Rijxbestierder voormeld benevens de pangerangs

Coessoema diradja, Coessoema Ningrat, en

Soura diradja, welke den gesaghebber in ernsti„

„ge termen voordroegen, uijt naam en onder

genegen groete van zijn majesteijt, de noodsake„

„lijkheijd, dat haar hoog Edelens een ligt scheepken

souden om te kruijssen op de roovers in straat

Zunda voorsien van kruijt en loot, en inson„

„derheijt van rijs ten eijnde men op de rheijse

daarom niet verlegen soude weesen; dog den ge

„saghebber antwoorde geen nadere versoeken

dientweegen welvoegelijk te konnen doen

aan haar hoog Edelens, wiens schrijvens aan

zijn E: en den raad, tot antwoord op voorsz:

sijn majesteijts instantien, den vorst be„

„koorden genoeg te weesen, om daar uijt te

mogen begrijpen, dat welgem: haar hoogh

Edelens diergelijken kieltjen tegenswoordig

met aan handen hadden; invoegen zijn E:

den rijxbestierder ook al bereeds op den 30.

voormeld voor aff had gepreadverteerd met

die omstandigheijt als vermeende genoeg ge„

„weest te sijn om den vorst op een welvou„

„gende en geschikte wijse van sodanigen

naderen.