closeTerug naar inventaris

Transcriptie

151.

Van Bantam onder dato 5:' Iulij 1729.

naderen versoek om een schip te hebben kunnen

diverteeren.

En wat aanbelangde de rijs, waar van den rijxbestier„

der verder begon te spreeken off wel uijt des vorsten

name nader om te versoeken: dat dien korl al„

„omme op Pava seer schaars, en tot Bantam

egter nog wel te bekomen was voor vrij minder

prijs als elders om de oost, off op Batavia, al„

„waar de Comp: selvs van dat graan gebrek had,

en waar toe de aanhoudende veremente hette

geen beterschap voorspelde, maar ter contrarie

een bedroeffde kongers nood, ingevalle den reegen

daar aan geen beterschap kwam te geeven: ge„

„lijk den rijxbestierder ook niet onbekend konds

zijn, en dierhalven van die goedheijt wilde weesen

den vorst sulx nader op een duijdelijke wijse on„

„der des gesaghebbers geneegen wedergroete te seggen

en voorts sorge dragen, dat onse waterhaaldere

bij avond, in’t affbrengen van drinkwater ten

dienste van ’t guarnisoen, met geen steenen

geworpen wierden, soo als nu al tot diverse

malen was geschied: het welk aengenomen

hebbende, zijn voorsz: ministers vertrokken

en is daar op des nademiddags den gesaghebber

geweest: