closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam onder dato 5:' Iulij 1729.

geweest bij den zulthan, denwelken sonder aff„

laten tot walgens toe bleev aanhouden dat zijn

E: om een schip en rijs versoeken zoude aan haar

hoog Edelens, dewelke hij beroemde nergens

eenig gebrek in te kunnen hebben, gelijk sulx

altoos was gebleeken, en het selve insonder„

„heijt aan de Bantammers betoond hadden

bij het leeven van zijn hoogheijts vader

zulthan hadjie wiens voetstappen in’t

honden van een goede vrundschap met de

Comp: onkrenkbaar navolgde, dierhalven

dat hem deselve ook behoorde te assisteeren;

wanneer sulx khwam te requireeren, gelijk

onder andere bij het leeven van opgemelte

zijn vader in den Iare 1686. tegens sang

de Pertuan /:alias:/ Radja saktij en na

„derhand bij sijne tijd ofte anno 1727. tegens

desselvs ongehoorsamen neev si Soleman

anders Pangerang Poetra: ’t geen maar

een Iongeling was van weijnig aanhang

maar dat de berugte roovers kneevels waa„

„ren, die hem het spel somtijds moeijelijk

soude kunnen maken, sonder bij tijds geas„

„sisteerd te werden door de comp: van wiens

goede.