closeTerug naar inventaris

Transcriptie

153.

Van Bantam onder dato 5:' Julij 1729.

goede wie, meening en genegentheijt tot sijn ma„

„jesteijt, hem insonderheijt versekert hadde sijn

Edelheijt Ioan van Hoorn /: L: M: / wiens

deugden en bequaamheeden onder een vriendelijk

gelaat seer beroemde, met een sondereinge na„

„druk, en uijtbreijding van woorden, dewelke nog„

gevolgd wierden van een communicatie, als

dat van voorneemen was zijn Edelheijt den hoog

Edelen gestrengen heere en m=t Diderik Durven

gouverneur generaal van Nederlands India

sijnentweegen te laten begroeten door desselvs

rijksbestierder Pourba Nagara, want dat

anders doende, beschaamd soude weesen: En

hier mede den gesaghebber die door des vorsten

gewoone driftigheijt in’t spreeken geen gelegend„

heijt gegeven wierd om ergens ordentelijk op

te antwoorden, wat gegeeten, en aan zijn E.

affscheijd verleend hebbende, is dese conferentie

dusdanig g’eijndigt tot Bantam den 2.e

Iulij 1729 /:onderstond:/ mij present /:getekend:/

Mattheus Wilshuijsen /:onder„

stond :/ accordeert /:was geteeckend:/

M:s Wilshuijsen eerste

Clercq.

Reekening.