closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 25.' Iulij A„o 1729.

mede beladen mogten zijn geweest bij ’t leeven

van voorm: haren man en heere.

wij hebben die saak als een vrouwen twist en

ter plaatse voorsz: voorgevallen zijnde, gaerne

willen overlaten aan ’t ondersoek van den resi„

„dent comp:s weegen aldaar Johan Donker

van der hoff, soo als bij het nevensgaande copia

brievje, dat den gesaghebber aan zijn E: ten selven

dage heeft geschreven, uw Edele groot agtbare

believentlijk sal kunnen vertoonen, ten blij„

ke, dat voorsz: sendelingen, buijten en behalven

hun voor aengeroerde pascedul, ken sulx na dato

nog is ter hand gesteld op het versoek van den

vorst, die men niet anders kan bespeuren off

is van voorneemen verandert, om zijn kruijs„

„vloot geen zee te laten kiesen, volgens het geen

ons ter goeder trouwe is berigt; alsoo de roovers,

dewelke conform de gerugten het Lampongse

vaarwater ontveijligde, voor de peper en andere

vaartuijgen aldaar niet meerder vernomen

wierden: egter is ons sulx door die van het hoff

nog niet bekend gemaakt, maar wel heden

morgen door den gesagvoerder van de te deser

rheede nog leggende pantjallang de veerman

berigt

159