closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 25.' Iulij 1729.

Berigt geworden, dat zijn macker den gezag„

voerder van ’t galjoot de suip in de gepasseerde

nagt aan een watersugtige siekte was overleden

wij hebben denselve alhier behoorlijk laten ter aarden

bestellen, na dat alvorens desen morgen ten over„

„staan van den fiscaal deser besetting Ian

Steenwijk door den eersten clercq Mattheus

Wilshuijsen in’t bijweesen van twee expresse

gecommitteerdens waren geinventariseerd sij„

„ne nagelaten goederen op het aangeeven van

den quartiermeester Pieter hendriksz: van

Ter schelling dewelke op affvrage betuijgd heeft

dat alle de goederen, die comp:s weegen binnen

de snip berusten, en hem als nu ter verant„

„woording tot nader ordre zijn toevertrouwd,

nog in behoorlijke esse sijn. conform de nevens„

„gaande verklaring van denselve, die bijgevoegt

is een reecq: van ’t bedragen sijner doodkist

bezijden den inventaris van de tans verzee„

geld overgesonden werdende nalatenschap van

voorsz: overleden gezagvoerder, in wiens plaat

„se versogt heeft, op de snip bescheijden te mogen

weesen, den gezagvoerder van de pantchiallang

De Veerman voormeld, 't gunt wij de vrijleijt

neemen.