closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam onder dato 25:e Iulij A:o 1729.

E: Erntfesie, discrete.

In andwoord op uE: missive van den 9:' maij J=o

„leeden diend, dat men denselven alhier op den 14.

van die maand heeft ontvangen, bij te rugkom„

ste van de daar bij vermeld staande beurtlieden

dewelke tans weder na Cheribon vertrecken.

namentlijk Ratoe baggoes amad, om het geld te

kalen, dat hij voorgeeft van den tommegom Pattja

dipoera te moeten hebben, conform de uijtspraak

die in zijn voordeel gedaan soude weesen door de

regters van Cherebon, mitsgaders Saijdoemar

en den ingabeij karim om na onder gewoonte

wat te beedelen, zullende mogelijk den eersten

uE: ook nog lastig vallen met een vrouwen

twist, die ginder voorgevallen zijnde ook daarom

ter beslissing aan uE: directie gaarne overgelaten

werd, door hem, die na dienst vrindelijke groe„

tenisse blrijfft /:onderstond:/ E: Erntfeste, lager

uE: goeden vrund, getekend, Ioh:n Sautijn

in margine, Bantam den 22. Iulij 1729.

/:onderstond:/ accordeerd /:getekend:/ M:s Wilshuijsen, d:t Clercq.

Register der Papieren

gaande op heden van hier p:r t schip

Linschooten.