closeTerug naar inventaris

Transcriptie

163.

Van Bantam Den 22:' Julij A:o 1724.

Linschooten in handen van

dies overheeden geconsigneerd aan

sijn Edelheijt, den hoog Edelen ge„

„strengen heere en H:r Diderik

Durven gouverneur generaal

en d’Edele heeren Raaden van

Nederlands India namentlijk.

N:o 1. origineele missive aan opgem: haar hoog Edelens

van den heer gesaghebber en raad

alhier de dato keeden.

„. 2. verklaring van de gescheepte peper in Linschooten voorm:t

„. 3. cognossement factuur.

„. 4: notitie van 't kort ontvangene op de Jongst ge„

„dane eijsschen van benodigtheden

ten behoeve dit comptoir.—

„. 5. copia versoek brievje om verversching van de

overheeden van ’t schip Riddelwout

komende uijt Nederland.

„. 6. drie schuldreecq: van den timmerman Iacob

Schoon van hoorn, en de kooplopers

Dirk schepens van mabijk en

Laurens huijser van amsterdam

de twee eerste bescheijden op Linschoo„

ten en den laatsten op de patchiallang

d