closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 22.' Iulij A:o 1729.

De veerman: dewelke alhier een

halve maand door indispositie in’t

hospitaal geplaatst geweest, en ge„

„zond weder op hun bescheijden bo„

„denis overgegaan zijn

/:onderstond:/ Bantam Den 22:' Iulij 1729 /:lager:/

accordeerd /:was getekend:/ M:s Wilshuijsen S: Clerq„

Batavia.

Aan sijn Edelheijt, den hoog Edele gestrengen heere en

M=r Diderik Durven

Gouverneur Generaal, en d’ Edele Heeren

Raaden van Nederlands India.—

Hoog Edele, gestrenge, groot

ontvangen den 27.

agtbare, Erntfeste, manhafte,

Julij 1729

P:r het schip

wel wijse, voorsienige, seer

Linschooten.

genereuse wijd gebiedende heeren:

Den scheepe Linschooten, zedert het affgaan

onser Iongste advijsen aan uw: Edele groot agtb:

van den 5.e deser, beladen geraakt zijnde soo spoe

„dig als ’t mogelijk is geweest met het Bantam„

„se restant swarte peper bestaande uijt 1505. bharen

bekomen