closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 22.' Iulij 1729.

De gebrokene draeij en ook de vervallene steene

vloer soo binnen als buijten de corps du guar„

„des binnen Speelwijk vernieuwd zijnde,

zullen wij soo dra het pad van Speelwijks„

„poord tot aan de draeij door coraal sand sal ver

beterd weesen een aanvang laten maken niet

te verhoogen en tvernieuwen de vergaene

vloeren van ’s comp:s pakhuijsen binnen

Speelwijk, soo mede ten suijnigste vernieuwen

en met de nog goed bevonden werdende planken

repareeren, de houte vloeren: maar aangesien

ook de solderingen en dakspanningen van deselve

pakhuijsen mede ganschelijk vermolmd en ver„

„gaan sijn, sodanig dat den eerst ondergetekende

bij nadere examinatie op den 19.' deser met nog

een timmerman deselve willende passeeren

daar door keen sackte.

Mitsgaders de agterdaken der gequalificeer„

dens wooningen alhier, mede seer slegt gesteld

en niet buijten gevaar zijn, door een

sterke wind off ander swaar gedreme in te

storten, agten wij het van onse pligt uw

Edele groot agtb: te versouken een bequaam

baas timmerman, denwelken niet alleen niet

ons