closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 10:' Aug:s A:o 1729.

Register der Papieren

gaande op heden van hier na

Batavia p:r Inlands vaartuijg

in handen van den Inlander

Salamat geconsigneerd aen

zijn Edelheijt den hoog Edele

gestrengen heere en M=r

Diderik Durven

gouverneur generaal en d: Edele

heeren Raden van Nederlands

India, Namentlijk.—

N:o 1. origineele missive aan welgem: haar hoog Edelh:s

van den oppercoopman Iohan

Sautijn gesaghebber benevens

den raad alhier de dato deses

„. 2. oncostreecq: en copia quitantie der van hier

bestelde verversching aan het

schip de Hopvogel.

„. 3. Extract van een brievken door den schipper

van voorsz: bodem aan den

gesaghebber alhier geschreven

ten versoeke om gedagte ver„

„verssching de dato 2:e deser.

„. 4. andwoord op ’t selve gedagtekend daags daer aen.

N:o 5.