closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 10:e Aug=s 1729

N:o 5. onc ost reecq:

van het verstrekte drinkwater

aan de scheepen Berkenroode,

Nieuvliet, Rijxdorff en Heijn„

kensand, wanneer deselve inde

maand Iunij Iongstleden na ceij„

„lon vertrekkende voor desen in„

„bogt ter kouw kwamen.

„. 6. Copia schriftelijke aantekening van sodanigen

conferentie, als tusschen den ge„

„saghebber den rijxbestierder en

naderhand met den vorst is gehou„

den de dato 28.' en ult:o Iulij J=o

leden.—

„. 7. request van den gesaghebber Sautijn aan wel„

gem: haar hoog Edelheedens.

Bantam Den 10.' aug=s 1729 /:was getekend:/

M:s Wilshuijsen V: Clercq.

Batavia.

Aan sijn Edelheijt, den hoog Edele gestrengen heere

M:r Diderik Durven

Gouverneur generaal, en d’ Edele Heeren

Raaden van Nederlands India.

Hoog

171.