closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 10.' aug=s 1729.

de maand Iunij Iongstleden van hier heeft laten

bestellen aande toenmaals na Ceijlon vertrek„

kende scheepen Berkenroode, Nieuw: vliet, Rijx„

„dorff en Heijnkensand: agtervolgens de mon„

„delinge bekomen last van den wel Edelen heer

raad extraordinairis van Nederlands India

en gedesigneerd gouverneur van dat groote

eijland Stephanus Versluijs.

wij neemen ook de vrijheijt uw Edele groot agtb:

kundschap te geeven hoe den gesaghebber den 31.

Iulij Jongstleden geweest is ten hove, alwaar

met den vorst, en den 28.e bevorens binnen.

Speelwijk met sijnen rijxbestierder weder soda„

„ingen conferentie heeft gehouden over de soo

berugte roovers als bij de daar van gehoude

schriftelijke aantekening, in Copia hier nevens

believendlijk kan werden beoogt: En off schoon

zijn majesteijt nader daar bij aanhoud te

versoeken om een schip met rijs, soo sustinee„

ren onder verbeteringe egter dat sulx eerder

welstaanshalve als uijt eenige noodsakelijk„

„heijt geschied: door dien men alhier van geen

roovers in’t Lampongse vaarwater met de

minste waarschijnelijkheijd meerder koord

spreeken.

173.