closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 10:' aug:s A:o 1729.

spreeken, en den rijs tot Bantam present

nog soo schaars niet te bekomen is, als wel

selvs te Batavia, hoedanig wij uw' Edele

groot agtb: met sekerheijt konnen berigten.

wijders verseld desen een eerbiedig versoek-schrift

van den eerst ondergetekends, in hoope door uw

Edele groot agtb: daar op goedgunstig te sullen

erlangen een voordeelig apostil.

De scheepen, die, ’t sedert het affsenden van voorsz:

onse Iongste advijsen, Bantam sijn gepasseerd

waren den 29:' Iulij. laatstleden twee item

den 2:' en 6:' deser t elkens een uijt den westen

mitsgaders den 8.' deser drie uijt den oosten:

Terwijl hier mede besluijtende beveelen uw'

Edele groot agtb: in de divine protectie des

alderhoogsten en blijven met schuldige agting.

/:onderstond:/ hoog Edele gestrenge wijd gebiedende

heeren /:lager:/ uw' hoog Edelens gehoorsame

en trouwschuldige dienaren /:was gete

kend:/ Joh:n Sautijn, Hend:k

Duirvelt, H:s De Graaff

J=n Steenwijk, en Simon

Groenevelt /:in margine:/ Bantam

Den 10:' augusti 1729.

Conferentie